Skip to content

Täysmuutosalueet

Ajamme Suomeen:

1. Yrittäjäministeriä, jonka kautta yrittäjyysasiat keskitetään yhdelle ministerille ja nostetaan Suomessa oikeaan arvoonsa.

2. Yrittäjille muihin kansalaisiin nähden yhdenvertaiset sosiaaliset perusoikeudet, esimerkiksi yritystoimintansa keskeyttämään joutuneiden yrittäjien pääsemistä samanlaisen työttömyysturvan piiriin, kuin mikä on työttömäksi jääneillä palkansaajille.

3. Julkisen talouden velkaantumisen välitöntä lopettamista, joka tapahtuu mm.: 

 • purkamalla hallintobyrokratiaa (virkamiehiä n. 600 000 vs. 5 miljoonaa kansalaista, Saksassa n. 250 000 vs. 5 miljoonaa)
 • leikkaamalla kehittymään kannustamattomasta kehitysavusta sekä
 • määrittämällä julkisen sektorin organisaatioiden johtajille palkka-, bonus- ja eläkekatto.

4. Opintorahan kannustavuuden lisäämistä sitomalla opintoraha suoritettuihin opintopisteisiin ja poistamalla tulojen vaikutus opintorahaan. Näin kannustetaan sekä nopeaan valmistumiseen että tulokselliseen opiskeluun.

5. Hyvinvointiyhteiskunnan perustehtävien palvelu- ja laatutason turvaamista, mikä aikaansaadaan terveellä julkisella taloudella sekä alan yrittäjyyteen kannustamalla.

Kannanotto pienyritysten arvonlisäverovelvollisuuteen

Esittämme arvonlisäveron vähäisen toiminnan alarajan nostamista nykyisestä 8 500 eurosta 20 000 euroon sekä alarajahuojennuksen liikevaihtorajan nostamista 22 500 eurosta 50 000 euroon. Muutos auttaisi pienten yritysten kannattavuutta, tekisi yrittäjyyden aloittamisen helpommaksi ja pienentäisi taloudellista riskiä.

Useissa muissa EU-maissa (mm. Italia ja Itävalta) arvonlisäverovapautuksen alaraja on paljon korkeampi. Esimerkiksi Italiassa ja Itävallassa yrityksen liikevaihdon jäädessä alle 30 000 euron ei tuotteista ja palveluista tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Raja on vieläkin korkeampi esimerkiksi Iso-Britanniassa (68 000 GBP eli n. 80 000 euroa) ja Ranskassa (80 000 euroa). Alarajan nostaminen hyödyttää etenkin palvelualojen yrityksiä, joissa suurimmat kulut ovat palkkoja, eikä vähennettävää arvonlisäveroa siten synny.

Ehdotus parantaa pienyritysten mahdollisuutta työllistää. Arvonlisäveron alarajan nosto madaltaa myös itsensä työllistämisen kynnystä. Uusien yrittäjien kautta valtion ja kuntien verotulot kasvavat ja työllisyys paranee. 

Kannanotto osinkoverouudistukseen

Hetemäen työryhmä on valmistellut kokonaisverouudistuksen. Siinä yhtenä keskeisenä osana on yritys- ja pääomaverotuksen muutos. Perussuomalaisten Täysmuutos-ryhmä vastustaa kaavailtua uudistusta. Veromuutos ehkäisee osakeyhtiömuotoisten kasvuyritysten toimintaedellytyksiä.

Esitys tulee nostamaan merkittävästi osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa harjoittavien yrittäjien verotusta erityisesti niissä tapauksissa, joissa yrityksessä on nettovarallisuutta. Tämä ehkäisee yrittäjien innokkuutta investoida yritykseensä ja sitä kautta kasvattaa yritystään. Yritysten kasvu puolestaan mahdollistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen mm. lisäämällä työpaikkoja ja kasvattamalla verotuloja.

Lisäksi kaavailtu yritysverouudistus vähentää kunnille tulevaa osuutta maksetuista veroista, mikä tulee heikentämään kuntien mahdollisuuksia selvitä niille asetetuista velvollisuuksista. Perussuomalaisten Täysmuutos-ryhmä ei näe mitään syytä ja perustetta muuttaa nykyistä toimivaa yritys- ja pääomaverotusta. Esitetty muutos vain kasvattaa yrittäjien veroastetta ja ehkäisee uusien yritysten syntymistä ja yritysten kasvattamishaluja. Lue lisää.

Koulutusjärjestelmän uudistuksella työuria pidemmäksi

Perussuomalaisten täysmuutos-ryhmä ehdottaa seuraavaa:

 • Yrittäjyyteen valmentava koulutus otetaan pakolliseksi peruskoulutukseen sekä kaikkeen ammatilliseen koulutukseen (sis. korkeakoulut). Lisäksi ammattikorkeakouluun tehdään yrittäjyyslinjat erikseen tekniselle ja palvelualalle.
 • Valitessaan sopivaa ammattialaa ja kouluttautumismuotoa on opinto-ohjauksella suuri merkitys. Siksi peruskoulun opinto-ohjauksen tasoa ja ajanhermoilla pysymistä tulee parantaa. Myös opettajilta on vaadittava hyvätasoista työelämän ja yrittäjyyden tuntemusta.
 • Peruskoulun jälkeen yhdeksi peruslinjaksi nostetaan järjestelmällinen oppisopimuskoulutus, joka suuntaisi nuoret heti työhön ja sitä kautta ammattioppimiseen. Monilla teollisuus- ja palvelualoilla (esim. kauppa) tämä olisi nykyistä järjestelmää toimivampi ratkaisu.
 • Ammattikouluopinnot lyhennetään 1-2- vuotisiksi selkeästi työhön ja ammattiin suuntaaviksi (yleissivistävä koulutus tapahtuu peruskouluissa ja lukioissa).
 • Lukio-opetusta tiivistetään pyrkimyksenä palauttaa lukion suorittaminen kolmivuotiseksi.
 • Ammattikorkeakoulujen opintoalat ja koulutusmäärät suunnataan selkeästi nykyistä tiukemmin yhteiskunnan tarpeisiin (hoivapalvelut, tietotekniikka, kauppa ja liike-elämä).
 • Korkeakoulututkinnon suorittamista nopeutetaan mm. sitomalla opintoraha suoritettuihin opintopisteisiin ja opiskelun etenemiseen.

Suomi on ollut ylpeä menestyksestään kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa ja korkeasta koulutuksestaan. Kuitenkin nykyjärjestelmä on tuottanut useita ongelmia. Lue lisää.

Tuottopalkka -mallista lääke työurien pidentämiseen

Me täysmuutosryhmässä sanoudummme irti pakkoperusteisesta eläkeiän nostamisesta. Sen sijaan ehdotamme työurien pidentämiseen tuottopalkka -mallia. Tuottopalkka -malli merkitsee sitä, että jokaisen työsuorituksen tulee olla kannattava niin yhteiskunnalle, työnantajalle ja työntekijällekin.

Tuottopalkka -mallin perusajatus on seuraava:

–       Iäkkäämmillä henkilöillä on mahdollisuus osa-aikatyöhön ja sellaiseen työtahtiin, mikä on heidän resurssiensa mukainen. Työntekijän ja työnantajan on mahdollisuus sopia joustavasti työajoista ja työkorvauksesta molempien intressien mukaisesti sen jälkeen kun henkilö on täyttänyt 60 vuotta.

–       Yläikärajaa eläkkeelle siirtymiseksi ei määritetä. Näin ollen työntekijä voi jäädä eläkkeelle aina 63 vuotta täytettyään, mutta hän voi jatkaa töissä niin kauan kuin jaksaa ja haluaa ja työnantaja kokee sen mahdolliseksi.

–       Jokaisesta työstä maksetaan työpanoksen mukaan (ei esim. työuran pituuden mukaan).

Nykyisin ongelma on se, että Suomessa on vallalla pitkälti ikälisäpohjainen palkkamalli, joka merkitsee sitä, että mitä kauemmin on mukana työelämässä, sen suurempi on palkka. Kuitenkaan monet työtehtävät eivät ole sidoksissa siihen, kuinka kauan työssä on oltu, vaan ainoastaan siitä, osaako työn ja jaksaako sitä tehdä. Monella ikääntyvällä henkilöllä on todellinen halu tehdä työtä, mutta työtahti ja jaksaminen eivät ole samaa luokkaa kuin nuorilla. Näin ollen iäkkäämpien työsuoritukset tuottonäkökulmasta eivät välttämättä ole nuorten taitajien tasolla.

Tuottopalkka -mallilla yritetään välttää ennenaikainen eläköityminen siitä syystä johtuen, että iäkkäämpiä ei olisi niin kannattavaa pitää töissä kuin nuorempia jonka jälkeen heidät halutaan työntää eläkeputkeen.

Tuottopalkka -malli ei salli palkan olevan pienempi kuin hyväksyttävissä oleva minimipalkka. Täysmuutos –ryhmä ehdottaa minimipalkan tasoksi SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylyn vuonna 2009 esittämää kokoaikaisesta työstä 1500 euron kuukausiansiota. 

Täysmuutos -ryhmä katsoo, että työn on oltava yhteiskunnalle, työnantajalle ja työntekijälle kannattavaa ja että työn tekemiseen tulee kannustaa. Keskeistä on, että jokaisen ihmisen työpanos on tärkeä ja hänellä tulee olla mahdollisuus antaa työpanoksensa nykyjärjestelmää joustavammin yhteiskunnan käyttöön myös nykyisen laissa määritetyn eläkeiän jälkeen.

Mainokset
2 kommenttia leave one →
 1. Jari permalink
  20.10.2010 12:39

  Hei, muutama ajatus/kommentti mietintään. Ikälisien vaikutus palkkassa on luokkaa 200-500€/kk palkkaluokassa 3000-4500€/kk. Esim. teollisuuden TESsissä ovat hyvin selkeästi painittu. Palkkaa kohottaa myös työnantajien ns. hyvän miehen lisät sekä etenemisen kautta tullut vaativuuslisät.
  Epäilen vaan että 1500€ pohjat ei houkuta monenkaan lähtemään mukaan. Jo kertyneet eläkkeet jotka ovat noin pitkään töissä oleville, ovat myös reippaasti yli sen. Lisäksi 60v täyttäneillä on jo mahdollisuus muutenkin tehdä osa-eläke muotoista ½ työtä. Uskon myös että tuolla palkalla kukaan insinööri tai ekonomi ei tule jatkamaan myöskään työuraa vaan jää nauttimaan 2500-3500€ /kk eläkepäivistään. Toki jos ajatellaa että sen saa eläkkeen lisäksi niin varmaankin käy.
  Pitkään työttömänä olleelle varmaankin käy hyvin.

 2. Jari permalink
  22.10.2010 09:01

  Hei vain, jatkan vielä tuota keskustelun aloitusta. Eilen uutisissa kuulin että eläkeläisiä on n. 300000 joista 1/3 on sairauseläkkeellä. Kokonaisluku on myös hieman suurempi kuin nuorisotyöttömyys. Joku tutkielma asiasta totesi että eläkeläiset ovat alkaneet käymään töissä siten että ovat laittaneet eläkkeen ns. lepäämään tai siten että eläkeellä ollessa käyvät töissä. Ensimmäinen kysymus on se että kuinkapaljon voi ansaita että ei vaikuta elkeeseen , summa on 600€/kk. Henk kohtaisesti satsaisin nuorempiin ja vastavalmistuneisiin kuin jo eläkeen ja työelämänkaaren suurimmalta osin tehneisiin.

  Samaan laitan aatoksia mitä olen joskus ajatellut tuosta useasti skenaroidusta eläkepommista.
  Perus fakta on se että jokainen ansaitsee elkeensä työhistoriallaan (kts. tililappua) ja ongelmana on jos ei ole työhistoriaa. Tästä syystä tulisi panostaa työllistämiseen vaikka niin että nipistettäisiin TA sivukulut määräajaksi ( 2-4v.) pois (paitsi lomaraha n. 20%) jos työllistää yli 3v. työttömänä olleen henkilön. Bonus > Lomatkin ovat ensimmäisinä vuosina vähäiset koska kertyvät tehtyjen vuosityöpäivien mukaan.
  Näin tulisi toimia koska varsinainen pommi odottaa kun 200000 henkeä jotka eivät ole ansainneet elkettä siirtyvät 10-20 v. päästä eläkkeelle + työttömyyden muut kulungit päälle. Tästä johtuen kannattaa tehdä houkuttelevammaksi/kannattavammaksi palkata se työtön nuorempi tai vanhempi jo ammattilainen. Sitä aina tulee ihmeteltyä että kun alle 20v. työuralla tienaa sen eläkkeen niin nyt kun minullakin on kasassa 35v sitä niin kenentaskuun menee ne loput ?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: